Laporan Pertanggung jawaban

Posted by Ahmad Khairudin on Januari 21, 2012 with No comments

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEPARTEMENT HUMAS ( HUBUNGAN MASYARAKAT ) FSI AL-BIRUNI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Masa Jihad 2011-2012

A.    PENDAHULUAN
Bismillahirrohmaanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
           
            Katakanlah: "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanah Allah) dengan terang."
( Q.S.
An –Nur :24:54)

Bukan karena kau sudah mendapatkannya lalu kau berhenti melakukan sesuatu seperti dulu ketika ingin mendapatkannya. karena "mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan"

            Innalhamdalillahi nahmaduhu wanasta’iinuhu wanastaghfiruhu Wana’udzubiillah minsyurruri ‘anfusinaa waminsayyi’ati ‘amaalinnaa Manyahdihillah falah mudhillalah Wa man yudhlil falaa haadiyalah Wa asyhadu allaa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh. 

[Segala puji bagi Allah yang hanya kepadaNya kami memuji, memohon pertolongan, dan mohon keampunan. Kami berlindung kepadaNya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat dari jalanNya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu bagiNya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaNya dan RasulNya]

            Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya hingga kini kita masih di berikan nafas untuk menjalani kehidupan ini dan tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan indahnya islam kepada kita.
            Andai waktu bisa sedikit memutar kembali pasti saya akan dengan lebih sungguh – sungguh dalam menjalankan amanah ini, semua ini menjadi proses pembelajaran untuk kami sehingga kami bisa lebih memahami arti sebuah amanah dan kedepannya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik walaupun belum optimal untuk Humas Fsi Albiruni
            Dan sekarang waktunya kami mempertanggungjawabkan apa yang telah kami laksanakan selama kepengurusan ini. Dilihat dari semua program kerja, khususnya program kerja yang utama di departemen Humas dapat terlaksana walaupun belum terlaksana secara optimal. Hanya kata maaf yang kami tuturkan atas kurang optimalnya pelaksanaan dari proker kami. Berharap rekan-rekan seperjuangan memaklumi serta memberikan masukan yang berarti. Walaupun kami masih ingin berkontribusi lagi tapi sudah waktunya kami menyerahkan amanah ini kepada kepengurusan selanjutnya. Kami juga berharap semoga kepengurusan selanjutnya dalam menjalankan amanah ini dapat memberikan yang lebih baik untuk kebaikan Departemen Hubungan masyarakat dan FSI Al-Biruni tercinta. Serta dapat mengambil pelajaran dari perjalanan kami sebagai tolok ukur menjadi yang lebih baik.

B.     PROFILE BIDANG HUMAS ( HUBUNGAN MASYARAKAT )
Bidang Humas ( Hubungan Masyarakat ) adalah dept. yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara FSI Al-Biruni dengan FSI lainnya maupun organisasi lainnya. Departemen ini adalah pengganti dari departemen media Center, hanya berubah nama menjadi Humas sesuai kebijakan ketua Umum FSI Albiruni terpilih
Visi :
“ Menjadi leader opinion informasi keislaman untuk pencerdasan dan pemberian informasi kepada mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Terknik serta  Membangun kerja sama yang baik dengan Birokrasi dan penjagaan ukuwah untuk pengurus”
Misi :
1.      Membangun sistem komunikasi yang baik melalui berbagai cara antar pengurus FSI Al-Biruni
2.      Menjaga tali silaturahmi dengan FSI lainnya serta organisasi yang ada di Fakultas Teknik maupun di UNJ
3.      Memberikan informasi dakwah dengan memaksimalkan berbagai media yang ada
4.      Memfasilitasi mahasiswa untuk menyampaikan saran nya untuk FSI AL BIRUNI
Strategi :
1.      Mengadakan silaturahmi dakwah dengan FSI lainnya
2.      Membuat artikel-artikel sebagai media dakwah
3.      Memaksimalkan fasilitas yang ada dalam memberikan informasi dakwah
4.      Memanfaatkan media jejaring social untuk memberikan informasi dan pencerdasan kepada mahasiswa FT
5.      Selalu meng Up-Date berita tentang FSI AL BIRUNI agar Lebih dekat dengan mahasiswa Fakultas TeknikC.    DINAMIKA KEPENGURUSAN
NO
NAMA
JABATAN
JURUSAN/ANGKATAN
1
AHMAD KHAIRUDIN
KEPALA BIDANG HUMAS
TEKNIK ELEKTRO/2009
2
INDRA WALIYUDA
ANGGOTA
TEKNIK ELEKTRO/2009
3
KHAIRUNISA
ANGGOTA
IKK/2009
4
MUZAMMIL AKHSAN
ANGGOTA
TEKNIK MESIN/2008
5
FITRI
ANGGOTA
IKK/2009
6
RIZKI ISTIYONO
ANGGOTA
TEKNIK ELEKTRO/2009
7
WAODE MUNZILLA IZZATI
ANGGOTA
TEKNIK MESIN/2008
8
IMAM BUDIARTO
ANGGOTA
TEKNIK ELEKTRO/2009
9
LAZUARDI IRSYAM
ANGGOTA
TEKNIK ELEKTRO/2008
10
 BADRUDDIN
ANGGOTA
TEKNIK ELEKTRO/2009
11
 VIVI
ANGGOTA
IKK/2009
12
 RIZCI AMILIA
ANGGOTA
IKK/2009
13
 HARYADI
ANGGOTA
TEKNIK ELEKTRO/2009

Pada masa-masa awal kepengurusan kami semua sangat antusias dan mempunyai semangat yang tinggi untuk menjalankan proker yang telah direncanakan. Ketakutan saya sungguh dalam awalnya karena rekan – rekan seperjuangan saya di Bidang HUMAS Fsi albiruni merupakan orang – orang hebat dan memiliki kesibukan dan amanah lain di luar fsi albiruni, Imam Budiarto senagai ketua Umum HMJ TE , Lazuardi irsyam sebagai Ka.Dept KOMINFO HMJ TE , Khairunnisa Sebagai Ka.Dept Media Center , Indra Waliyuda aktif di UKM KMPF UNJ , sedangkan Waode dan Badru juga aktif di UKM didiaktika,dan yang lain pun memiliki amanah – amanah yang sangat hebat juga,  sungguh hebat mereka semua, sangat beruntung saya bisa mengenal mereka semua.  
            Pada awalnya program kerja yang kami rencanakan dapat kami jalankan dengan baik. Tetapi seiring berjalannya waktu dan setiap individu mempunyai kepentingan masing-masing, k adept yang memiliki 4 amanah di 4 tempat sekaligus menyebabkan terhambatnya pelaksanaan proker-proker yang telah direncanakan sebelumnya. Kami juga mengalami degradasi kepedulian serta semangat untuk menjalankan amanah karena kesibukan masing-masing individu.
Tetapi dengan kesabaran serta saling membantu antar anggota, kami dapat menjalankan proker wajib walaupun dari segi parameter pelaksanaannya kurang optimal. Mungkin hal ini bisa menjadi pembelajaran yang baik buat kami semua keluarga humas untuk menjadi lebih baik. Disamping itu, perbedaan internal seperti berbeda jurusan dan angkatan tiap individu di depatement kami membuat kami sulit mencari waktu untuk duduk bersama mengevaluasi apa yang kami sudah kerjakan. Tetapi kami semua yakin, kami memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap department dan FSI Al-Biruni tercinta ini. Dari itu semua, kami mengambil hikmah dan hal-hal positif untuk dijadikan acuan perkembangan diri menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada seluruh staf yang telah menjadi orang luar biasa membantu kadept dalam kepengurusan ini.

D.    ANALISA PROGRAM KERJA
Pada Syuro koordinasi perdana, kami membahas mengenai program kerja yang akan kami laksanakan selama kepengurusan setahun. Program kerja tersebut adalah :
1.      SIDAK “Silaturahmi Dakwah”
2.      Bulletin ShaF “Sahabat Fsi Al-Biruni”
3.      Mafia “Mading FSI Al-Biruni”
4.      EFI “Online FSI Al-Biruni”
5.      KORAN “Kotak Saran”
Dari semua proker diatas empat yang pertama merupakan proker wajib kami sedangkan 1 proker lainnya merupakan incidental. Dan berikut ini merupakan laporan pertanggung jawaban dari semua proker yang kami rencanakan :1.      Nama Proker : SiDak “Silaturahmi Dakwah”
Tujuan Kegiatan : Mempererat tali silaturahmi antar FSI antar Fakultas serta memperkenalkan Struktur organisasi baru
Penanggung Jawab : Eki, Rizki Istiyono
Tanggal Awal Pelaksanaan : Ditentukan sesuai jadwal pertemuan yang telah dijanjikan
Tanggal Terlaksana : -
Jumlah Peserta yang Hadir : Sebagian besar pengurus FSI Al-Biruni dan pengurus FSI yang dikunjungi
Faktor Pendukung : Sambutan dan keterbukaan dari FSI lain yang kami kunjungi
Faktor Penghambat : Bentrok dengan jadwal kuliah sebagian besar pengurus FSI Al-Biruni sehingga tidak semua pengurus yang datang
Kesimpulan : Acara berjalan dengan baik walaupun hanya dilaksanakan sidak satu kali saja tetapi kami mendapatkan manfaat silaturahmi yang luar biasa
Saran : Terus dijalankan proker ini untuk selalu menjaga tali silaturahmi serta lebih di perbanyak kunjungan ke FSI lainnya & mohon untuk penjadwalan sangat disarankan agar di jadwalkan matang – matang.

2.      Nama Proker : Bulletin ShaF “Sahabat Fsi Al Biruni
Tujuan Kegiatan : Menjalin komunikasi dan memberikan informasi dalam dakwah melalui pendistribusian artikel keislaman dan agenda FSI Al-Biruni
Penanggung Jawab : Ahmad Khairudin, Indra waliyuda dan Waode
Tanggal Awal Pelaksanaan : setiap satu bulan sekali
Tanggal Terlaksana : setiap satu bulan sekali
Jumlah Peserta yang Hadir : -
Faktor Pendukung : Penguasaan aplikasi pembuatan Bulletin oleh PJ,
PJ dari Bulletin ini sangat professional dan menguasai software pembuatan bulletn dengan baik
Faktor Penghambat : Kurang minatnya mahasiswa mengirimkan tulisan , Biaya percetakan bulletin

Kesimpulan : Alhamdulillah walaupun proker bulletin ini hanya terbit sebanyak 3 kali ,

3.      Nama Proker : Mafia “Mading FSI Al-Biruni”
Tujuan Kegiatan : Memberikan informasi dan menyerap minat mahasiswa khususnya di lingkungan FT dalam membuat artikel keislaman
Penanggung Jawab : Badruddin , Vivi , haryadi
Tanggal Awal Pelaksanaan : Selama kepengurusan 2011-2012 setiap sebulan sekali
Tanggal Terlaksana : Selama kepengurusan 2011-2012 setiap sebulan sekali
Jumlah Peserta yang Hadir : -
Faktor Pendukung : memilii Mading yang besar dan bagus
Faktor Penghambat : Kurangnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi memberikan artikel keislaman
Kesimpulan : Sudah terlaksana dengan baik
Saran : Lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan artikel keislaman dan aktif dalam mengajak mahasiswa untuk berkontribusi memberikan artikel keislaman

4.      Nama Proker : EFI “OnlinE FSI Al-Biruni”
Tujuan Kegiatan : Memfasilitasi informasi dan komunikasi dalam civitas akademika dalam media informatika. Pemberian informasi melalui internet seperti pengelolaan blog dan group Facebook
Penanggung Jawab : Lazuardi irsyam, khairunnisa dan Ahmad Khairudin
Tanggal Awal Pelaksanaan : Selama kepengurusan 2011-2012 setiap satu minggu sekali

Tanggal Terlaksana : Selama kepengurusan 2011-2012 setiap satu minggu sekali
Jumlah Peserta yang Hadir : -
Faktor Pendukung : Banyaknya pengurus diluar Humas yang membantu memberikan informasi
Faktor Penghambat : Penanggung jawab proker ini merupakan orang hebat yang menjabat sebagai kepala dept Kominfo HMJ TE dan Kepala Dept Media Center BEMJ IKK, jadi mereka sangat sibuk
Kesimpulan : Proker ini berjalan dengan baik tetapi karena kesibukan PJ maka sedikit terhambat penyampaian informasi
Saran : Terus dijalankan proker ini untuk selalu selalu memberikan infomasi sesama pengurus dan terus diperbaharui serta terima kasih kepada pengurus lain yang di luar MC yang banyak membantu dalam memperbaharui informasi

5.      Nama Proker : KORAN “Kotak Saran”

Tujuan Kegiatan : Mengharapkan masukan dan saran kepada
Penanggung Jawab : Fitri , Imam Budiarto dan Haryadi
Tanggal Awal Pelaksanaan : Selama kepengurusan 2011-2012 setiap sebulan sekali
Tanggal Terlaksana : Selama kepengurusan 2011-2012

             Proker ini bersifat incidental, tujuannya adalah merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan oleh FSI Al-Biruni melalui Questioner. Pelaksanaan proker ini direncanakan 2x dalam kepengurusan yaitu di awal kepengurusan dan di akhir kepengurusan. Tetapi dengan memohon maaf yang sebesar-besarnya kami tidak menjalankan proker ini karena banyaknya keluhan dari mahasiswa fakultas teknik tentang tempat wudhu yang ditutp di kamar mandi fan dipindah ke belakang yang di kunci ketika sore hari

E.     REKOMENDASI
1.      Tingkatkan kerjasama dan komunikasi antara kepala department dan stafnya sehingga proker bisa berjalan dengan baik
2.      Tingkatkan komitmen dan tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan
3.      Setiap individu harus bisa memanajemen waktu dengan baik sehingga proker bisa nerjalan dengan baik
4.      Pemilihan kepala department sebaiknya orang yang tidak rangkap dalam berorganisasi sehingga bisa focus menjalankan proker yang direncanakan
5.      Tingkatkan rasa kepedulian terhadap department dan FSI Al-Biruni
6.      Membangun kebersamaan dalam setiap department sehingga terjalin kerjasama yang baik
7.      Semangat menuju lebih baik harus ditanamkan dalam diri individu sehingga bisa menjadi evaluasi diri demi kebaikan FSI Al-Biruni
8.      Makasimalkan POM untuk biaya bulletin
9.      Adakan pelatihan dan Proker tentang penulisan dan dsain grafisF.     PENUTUP
Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami buat, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal awal  bagi kepengerusan selanjutnya agar bisa lebih baik dari kepengurusan kami. Mungkin laporan ini tidak memberikan gambaran secara lengkap perjalanan kami dalam menjalankan amanah dalam kepengurusan ini. Akan tetapi semoga tulisan ini bisa menjadi penolong kami kelak di akhirat nanti.

Angin yang bergoyang meluapkan kata cinta dalam dakwah ...
Seorang mujahidpun takan takluk karena kesibukan
Karena cinta seolah tiada henti menerpa jiwa ...
Mengisi jejak rekam perjuangan yang ada
Hingga Perjuangan ini  terus menghadirkan cinta dan membawa keTaman surganya kelak

Jalan hidup yang berliku menemani hariku di tempat ini ...
Membuat aku tersadar dari mimpi yang terbelenggu ...
Hingga aku tersadar dalam perjuanan meraih RhidoNya...
Telah ku cipta sekian catatan, ku tuliskan kisahku dengan mungkin hanya
waktu yang mampu memberikan jawaban dari apa yang aku cari selama ini...

Dan ku menatap matahari ...
Yang kini tenggelam sudah tanpa mengucap salam terakhir ...
Yang hilang tanpa bekas juga warna warna kesaksian ...
Yang tergantikan oleh gelap gelap membuta dan menghanyutkan ...
Ku tak ingin mengakhiri namun perjuanagn ini harus tetap di perjuangkan, jangan biarkah amanah dan cinta ini ada yang hilang ...
Dan biarkan ku bersama pencarianku kini ...
Selamat Berjuang sahabat – sahabat ku ..

Atas segala keterbatasan, hanya kata maaf yang kami sampaikan karena belum mampu memberikan yang terbaik untuk FSI Al-Biruni. Dan mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu kami. Semoga setiap apa yang kita kerjakan dan diatkan dengan baik akanmendapatkan balasan dari Allah SWT dan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amiin.

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuhJakarta, Februari 2011


    
     _________________
     Ahmad Khairudin
     Kepala Bidang HUMAS ( Hubungan Masyarakat )
FSI Al-Biruni 2011-2012

 Semoga Penerus perjuangan ini lebih baik lagi ....
Categories: